کابل ابزار دقیق

کابل های ابزار دقیق

( PiMF, TiMF, QiMF, RE2Y(st)Y)
کاربرد:
این نوع کابل ها برای انتقال داده ها و به کارگیری در فناوری اندازه گیری و کنترل ، نظیر اتاق های کنترل واحد های صنعتی و نیروگاه ها مناسبند .
در صورت به کارگیری اسکرین ، مدار انتقال در برابر تداخلات الکتریکی بیرونی محافظت می شود . کابل ها با ساختار زوجی دارای مقادیر مناسب از نظر تضعیف همشنوایی می باشند .
ساختار:
هادی :
مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) ، گروه ۲( تابیده شده منظم ) و یا گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان ) به صورت ساده یا قلع اندود مطابق با استاندارد BS 6360 .
عایق :
آمیزه PVC ، PE ، HFFR یا XLPE .
نحوه قرارگیری رشته ها :
رشته ها به صورت تکی یا المان های زوج ، سه تایی و یا چهارتایی با رنگ بندی یا شماره گذاری مشخص می شوند .
اسکرین زوج ها :
برای کابل های دارای اسکرین روی زوج به صورت سیم ارت قلع اندود ، فویل آلومینیوم و نوار پلی استر و یا سیم های بافت مس یا مس قلع اندود و یا ترکیب بافت و فویل .
اسکرین کلی :
برای کابل های دارای اسکرین کلی به صورت سیم ارت قلع اندود ، فویل آلومینیوم و نوار پلی استر و یا سیم های بافت مس یا مس قلع اندود و یا ترکیب بافت و فویل .
روکش میانی :
آمیزه PVC ، PE یا HFFR .
زره :
سیم های فولادی گالوانیزه ، نوار فولادی دوبل و یا بافت سیم فولادی روی روکش میانی برای کابل های زره دار .
روکش :
آمیزه PVC ، PE یا HFFR. رنگ روکش به طور معمول مشکی است .
استاندار:
BS EN 50288-7 با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت ( در صورت درخواست کابل با ولتاژ ۹۰ یا ۳۰۰ ولت هم قابل تولید است )